Category: Programi

Administrimi i pushtetit lokal

Administrimi i pushtetit lokal

Së shpejti, si bartëse e pushtetit lokal, FORCA do të përfundojë procesin e hartimit të Planit Strategjik të Komunës së Ulqinit duke e vënë atë në diskutim publik, duke siguruar një proces transparent dhe gjithëpërfshirë ...

Bashkëpunimi me shoqërinë civile

Bashkëpunimi me shoqërinë civile

FORCA do të vazhdojë të aplikojë një politikë të plotë transparence dhe bashkëpunimi e konsultimi me shoqërinë civile. Organizatat joqeveritare kanë  për të pasur statusin e vëzhguesit dhe konsultuesit gjatë  veprimta ...

Diaspora

Diaspora

FORCA është e vetëdijshme për rolin e pazëvendësueshëm të diasporës sonë në mundësimin e mirëqenies së qytetarëve dhe ka planifikuar një program specifik për të mbajtur lidhje të ngushta me diasporën dhe për të nxitur ba ...

Sport

Sport

Sportit do t’i kushtohet vëmendje e veçantë me qëllim që të jetë në funksion të të rinjve dhe ngritjes së vlerave turistike. Me fitoren tonë do të punojmë në përmirësimin e infrastrukturës dhe terreneve sportive. Në ç ...

Shëndetësia

Shëndetësia

FORCA në drejtimin e Komunës së Ulqinit do të ndikojë drejpërdrejt në pushtetin qendror me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në komunë. FORCA vlerëson si shumë të rëndësishëm përmirësimin e menjë ...

Arsimi

Arsimi

Nën drejtimin e FORCËS, do të bëhet: Sigurimi i mjeteve materiale nga Qeveria Qendrore, donatorët ndërkombëtarë, fondet e buxhetit të Komunës dhe burime të tjera për të përmirësuar infrastrukturën shkollore të Komunës, ...

Ambienti

Ambienti

FORCA do të bëjë përpjekjet maksimale të administratës së komunës për eliminimin e ndotjes dhe mbajtjen pastër të ambienteve publike. Lidhur me planifikimin e territorit, pushteti qendror ka ende kompetenca në pjesën më ...

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close