Një ndër motivet kryesore që ka çuar në krijimin e FORCËS ka qenë padrejtësia që është bërë me “Të Mirat Detare” në kurriz të qytetarëve të Komunës së Ulqinit.
Edhe pse falë veprimtarisë së FORCËS janë bërë disa arritje, si anulimi i Planit Hapësinor për Të Mirat Detare dhe aprovimi i Planit Hapësinor i komunës së Ulqinit, prapëseprapë ka ende punë për të bërë për të eliminuar padrejtësinë aktuale dhe diskriminimin.

Shqiptarët ende ballafaqohen me standarde të dyfishta, pasi bregdeti i tyre administrohet krejt ndryshe nga mënyra sesi administrohet në komunat tjera në bregdetin e Malit të Zi.
FORCA do të angazhohet në mënyrë aktive për ndryshimin e ligjeve përkatëse që planifikimi dhe menaxhimi i resurseve natyrore i “Të Mirave Detare” të jenë e drejtë e organeve lokale të Komunës së Ulqinit dhe përdorimi i resurseve natyrore të jetë në shërbim të banorëve. Ajo do të zbatojë modelet më të mira dhe më të suksesshme të planifikimit dhe administrimit të bregdetit që njihen dhe aplikohen.

E njëjta vlen edhe për Parkun Kombëtar të Bjeshkëve të Nemuna që i ka privuar shqiptarët e Plavës dhe Gucisë nga mundësia që të shfrytëzojnë siç duhet pronat e tyre private pyjore dhe kullotat. Për këtë arsye, FORCA në koordinim të drejtpërdrejtë me autoritetet përgjegjëse do të angazhohet që në mënyrë aktive të përdorë çdo mjet legjitim për të garantuar që Parku Kombëtar i Bjeshkëve të Nemuna të jetë resurs ekonomik i banorëve të vendit.

Share This Story, Choose Your Platform!

Bashkohu Anetarëve të Forcës në rrugën e drejt

Bëhu Anëtar i Forcës së Re demokratike

LAJME

New Courses

Contact Info

Bulevardi Skenderbeu bb 85360 Ulqin Malli i Zi

Phone: +382 (0)30 401 760

Fax: +382 (0)30 401 760

Web: FORCA

Go to Top