19 Nov 2019
  • Time: 7:45 am -- 5:30 pm
  • Attending: 568
  • Location: 150 G-35, Simpsonville, SC, USA
Takim me qytetarët e zonës së Gjeraneve dhe Port Milenës për të diskutuar propozim konceptin e Studimit Shtetëror të Lokacionit “Kepi i Gjeranave – Porto Milena”..

Speakers & Chief Guests

Chief Guest
Vice President
Barnes Butlre
Youth Wing President
Speaker
Party President